لطفا با نظراتتان ما را در برگزاریِ بهتر کارگاهها یاری نمایید.
1_ میزان رضایتمندی شما از مباحث مطرح شده در کارگاه چه سطحی است؟

Invalid Input
2_ مباحث آموزشی کارگاه تا چه اندازه مورد نیاز شما بود؟

Invalid Input
3_نظر شما درباره مثالها و مصادیقی که استاد بکار برده اند چگونه است؟

Invalid Input
۴_ پیشنهاد میدهید در کارگاه بعدی تربیت فرزند چه مباحثی مطرح شود؟

Invalid Input
۵_ شرکت در کارگاه بعدی در کدامیک از روزهای ذیل برایتان مقدور است؟
Invalid Input
۶_ کدام بازه زمانی برای برگزاری کارگاه بعدی مناسبتر است؟
Invalid Input
۷_ میزان رضایتمندی خود را از کیفیت پذیرایی چگونه است؟

Invalid Input
8_ شرایط مکانی برگزاری کارگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

Invalid Input
9_ سایر پیشنهادات و انتقادات خود را بفرمایید.

Invalid Input